domingo. 03.07.2022

OFERTA FP CURSO 14/15

Cómpre salientar a importancia que ten xa a FP Dual no sistema educativo galego. A Consellería ten creado xa un total de 222 prazas en proxectos de Formación Profesional Dual. 

Cómpre salientar a importancia que ten xa a FP Dual no sistema educativo galego. A Consellería ten creado xa un total de 222 prazas en proxectos de Formación Profesional Dual. En total, neste eido colaboran coa Consellería na 10 empresas ou asociacións, en concreto Coremain, UNVI, FEPROHOS, Asociación Provincial de Talleres de Reparación de Vehículos da Coruña,Loida, Repsol, Arlea Hotels, Finsa/Foresa, Bosch Security Systems, e Media Markt.

 

No que atinxe ao resto da oferta de FP - sen cambios significativos respecto do curso 2013/14- no réxime ordinario, no modular (presencial e a distancia) para adultos e no de FP a distancia, mantense, con modificacións puntuais para adaptala ás demandas da cidadanía. En total ofértanse máis de 27.000 prazas en 1º curso, nos réximes ordinario e modular e nas modalidade de presencial, a distancia e FP Dual en centros sostidos con fondos públicos

 

Cómpre, ademais, salientar a implantación da FP Básica, que substitúe aos Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI). A Consellería de Cultura e Educación oferta este curso un total de 4.240 prazas na FP Básica en centros sostidos con fondos públicos. Así, haberá un total de 212 grupos, que se distribuirán entre os 18 currículos de FP Básica e os devanditos 9 PF destinadas ao alumnado con necesidades educativas especiais que neste momento figuren como matriculados. O número de prazas ofertadas supera nun 16% o número de persoas que cursaron Programas de Cualificación Profesional Inicial. Cómpre salientar, ademais, que a nova oferta suporá un significativo incremento de profesorado nestas ensinanzas, e que todos os currículos se van impartir en centros que contan co equipamento idóneo para a realización das actividades lectivas (talleres, laboratorios, etc).

 

Así mesmo, a Consellería reduciu -desde as previsións iniciais e atendendo ao Consello Escolar de Galicia- de 30 a 20 o número máximo de alumnos que, con carácter xeral, constituirán cada grupo. Deste xeito, os grupos galegos da FP Básica contarán cun número máximo de estudantes igual que o previsto en outras Comunidades Autónomas, como é o caso de Andalucía. O número mínimo será –igual que nos ciclos formativos de grao medio e superior- de 8 no rural e de 12 nas cidades.

 

OFERTA FP CURSO 14/15
Comentarios